REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.advancenaft.com (dalej: Sklep) jest Platformą prowadzoną przez „Advance Naft Magdalena Czarnecka i Henryk Saracyn Spółka Cywilna”, adres: ul. Żeromskiego 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: 6612152632 REGON : 260382916;

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem;

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta;

6. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej;

7. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień nie wymaga rejestracji;

8. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Przelewy24;

9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem;

10. Podstawę sporządzenia Regulaminu stanowiły:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422),
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 15 poz. 93 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

11. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Sprzedawcy”, należy przez to rozumieć firmę „Advance Naft Magdalena Czarnecka i Henryk Saracyn Spółka Cywilna”, adres: ul. Żeromskiego 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: 6612152632 REGON : 260382916, właściciela sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.advancenaft.com, dokonującego za jego pośrednictwem sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Sklepie”, rozumieć przez to należy sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.advancenaft.com, stanowiący własność Sprzedawcy.

13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Zamawiającym”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsumenta, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujących zakupu towarów w sklepie internetowym www.advancenaft.com, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Stronie” lub „Stronach”, należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Zamawiającego, związanych umową sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

15. Wszystkie zastrzeżone nazwy handlowe, znaki graficzne, nazwy produktów lub inne oznaczenia umieszczone na stronie www.advancenaft.com zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie zarejestrowane znaki towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli. Żadna z treści umieszczonych na stronie nie może być interpretowana jako nieuprawnione stosowanie znaków towarowych ich właścicieli ani też sprawiać wrażenia, że firma Advance-Naft S.C. jest posiadaczem identycznych znaków i praw.

16. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.advancenaft.com odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

4. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.

5. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

6. W celu korzystania ze Sklepu Zamawiający powinien posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia dokumentów HTML.

7. Zamawiający powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenia Zamawiającego przed ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet.

III. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem;

2. Klient składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia;

3. W Koszyku, Klient wskazuje:

 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności;
 • (opcjonalnie) kod rabatowy.

4. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zamówienia można składać w ciągu całej doby.

6. Jednakże realizacja zleceń następuje wyłącznie w godzinach 8 – 16 w dni powszednie.

7. Podstawowym warunkiem realizacji jest wysłanie na skrzynkę e-mail sklepu: biuro@advancenaft.com zapytania dotyczącego ceny towaru i rodzaju transportu który wybiera. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie indywidualnej wyceny jest równoznaczne z powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty ceny należnej Sprzedawcy z tytułu zamówionego towaru oraz kosztów dostawy obliczonych indywidualnie dla danego zamówienia.

8. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Zamówienie otrzymuje wówczas status “w trakcie weryfikacji”.

9. Podczas weryfikacji zamówienia potwierdzana jest dostępność oraz koszt wysyłki towaru. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz czas i sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Advance-Naft. Zamawiający otrzymuje wówczas na wskazany adres e-mail fakturę pro-forma.

11. Akceptowanymi przez Sprzedawcę formami płatności są:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia, o czym mowa w § 3 poniżej,
 • Poprzez Przelewy24,
 • Płatność przy odbiorze osobistym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

12. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Po tym czasie modyfikacje zamówienia nie będą możliwe.

13. Dla wszystkich produktów dostępnych w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy w e-mailu podać nazwę oraz NIP firmy. Dokonując zakupu, Klient zgadza się automatycznie na wystawienie faktury bez podpisu.

14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

15. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

IV. Ceny i Płatności

1. Cena produktów oraz transportu wyrażona jest w złotych polskich (PLN), EUR oraz USD. Ceny zawierają podatek VAT. Cena w Euro oraz USD określana jest w oparciu o kurs sprzedaży walut PKO BP. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi indywidualnie w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie ceny zawierają podatek akcyzowy, o ile dany produkt objęty jest takim podatkiem. Istnieje możliwość zakupu bez podatku akcyzowego w przypadku przedstawienia dokumentu AKC-PR przez kupującego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu.

5. W przypadku zmiany ceny przez producenta lub dystrybutora po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty na towar sprowadzany na zamówienie, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, po czym zamówienie zostanie zrealizowane na nowych warunkach cenowych na zasadzie wcześniejszego porozumienia stron lub zostanie anulowane na prośbę Zamawiającego, a wpłacone do tej pory pieniądze zostaną bezzwłocznie zwrócone na podany przez Zamawiającego numer konta.

6. Płatności z tytułu dokonanego zamówienia Zamawiający dokonuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

V. Warunki dostawy

1. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby dostawy, dostępne według wyboru Zamawiającego:

 • przesyłka kurierska/spedytorska,
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem określonym w niniejszym Regulaminie,

2. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych towarów w dni robocze.. Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane złą pracą przedsiębiorstw kurierskich oraz spedytorów. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane. Jednak w takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.

3. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość oraz zgodność zamówionego towaru z umową.

4. Wszelkie niezgodności otrzymanego towaru z umową Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy kierując informację w tym przedmiocie na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@advancenaft.com.

5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy określone w niniejszym Regulaminie.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.

VII. Reklamacje

1. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Zamawiający stwierdzi w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

2. W przypadku, gdy wady otrzymanego produktu nie mają związku z udzieloną na ten produkt gwarancją, Zamawiający ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u Sprzedawcy.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub też złożona w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@advancenaft.com

4. Reklamacja powinna określać nazwę reklamowanego towaru, datę jego nabycie, opis niezgodności towaru z umową, określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru z umową, a także zakres żądania Zamawiającego (wymiana produktu na wolny od wad, obniżenie ceny, naprawa, odstąpienie od umowy). Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. fakturę lub rachunek).

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając swoje stanowisko za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Zamawiającego lub adres korespondencyjny, wskazane przez reklamującego w reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. Towary sprzedawane w sklepie www.advancenaft.com nie są objęte gwarancją. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości reklamowania towaru z tytułu rękojmi.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny- adres do odbioru osobistego podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy zdjęcia i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru – produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonalności produktu-towaru .

10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch miesięcy od wydania Towaru zamawiającemu. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

11. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

12. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

13. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 8 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

14. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

15. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

16. Zamawiający, będący konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

17. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Advance-Naft Magdalena Czarnecka, Krystyna Góra Spółka Cywilna ul. Stefana Żeromskiego 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@advancenaft.com

2. Udostępnione przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
b. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
c. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
e. W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c. instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
d. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
e. kurierzy, firmy spedycyjne,
f. firma świadcząca usługi rachunkowe,
g. firma świadcząca usługi IT,
h. dostawcy systemów i oprogramowań,
i. dostawcy usług hostingowych,
j. firma świadcząca płatności internetowe.

4. Dane osobowe osobowe Klientów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO Klientom przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

7. Dane osobowe Klientów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych

w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
 • zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu,
 • poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi,
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy (tj. zmiana formy prawnej działalności Sprzedawcy).

3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Zamawiających, posiadających konto w Sklepie, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o zmianie.

4. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.