Informujemy, że decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach, dnia 03.01.2013 firma ADVANCE-Naft S.C. 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała decyzją zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego. Dzięki temu oferujemy sprzedaż olejów bez naliczania podatku akcyzowego.

  • Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy – PL34100039204;
  • numer akcyzowy składu podatkowego – PL34100040306.

Jak dokonać zakupu olejów smarowych w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego?

Warunkiem do zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

  1. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego na druku AKC-R (do zgłoszenia należy dołączyć kopię KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzji nadania NIP i REGON, kopię przelewu opłaty skarbowej na konto właściwego Urzędu Miasta). Należy również określić rodzaj i przewidywane średnie miesięczne ilości zużywanych wyrobów akcyzowych.
  2. Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.
  3. Potwierdzenie odbioru zamówionych produktów na dołączonym do wysyłki „dokumencie dostawy” (wypełnienie daty odbioru w punkcie 8. oraz pieczęć firmy i podpis osoby reprezentującej odbiorcę w punkcie 10.).

Poznaj szczegóły dotyczące zwolnienia z akcyzy olejów smarowych

Na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN (Nomenklatura Scalona) 27101971 do 27101999 są wyrobami akcyzowanymi, należącymi do grupy wyrobów energetycznych.
Oleje te podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1.180,00 PLN/1000 l (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 27101985 – olejów białych, parafiny ciekłej oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999).

W rozporządzeniu Ministra Finansów w treści § 10 pkt. 2 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określono jednak przypadki, w których smary i oleje lotnicze i dla przemysłu o kodach CN 27101971-83 i 27101987-99 mogą zostać zwolnione z podatku akcyzowego. Warunkiem jest ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem – do celów innych niż napędowe lub opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Zakup wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może nastąpić po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych nałożonych zarówno na dostawcę, jak i odbiorcę.

Oleje smarowe będące przedmiotem zwolnienia muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez ich dostawcę. Zwolnienie od akcyzy w/w wyrobów może nastąpić w przypadku dostarczenia wyrobów:

  • ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego,
  • ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego,
  • od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty dostaw produktów w zawieszonej lub zwolnionej procedurze poboru akcyzy.

Niezbędnych informacji udzielamy pod numerem tel. 532 505 665. Zapraszamy!